Stichting DocStories

Op zoek naar effectiever sociaal-maatschappelijke impactcommunicatie

Doel van de Stichting

De Stichting wil de effectieve inzet van media - van met name documentaires - met een sociaal-maatschappelijk thema mogelijk maken, alsmede de impact van sociaal-maatschappelijke documentaires en verhalen vergroten. Dit doet zij door rondom een sociaal-maatschappelijke thema andere (online, en social) media-verhalen ('DocStories') te ontwikkelen, die zij op een planmatige en strategische wijze aan een documentaire verbindt. De documentaire is het strategische instrument - de aanjager - waarmee een sociaal-maatschappelijk thema en alle daaraan verbonden online media-verhalen onder de aandacht worden gebracht van het publiek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag lopende activiteiten

De Stichting heeft in de afgelopen periode succesvol gewerkt aan de voortgezette werving van fondsen waarmee in 2019 en 2020 een aanvang gemaakt kon worden met de werkzaamheden ten behoeve van de eerste en inmiddels uitgekomen docstories NIKKI en Kees vliegt uit (zie www.doclines.nl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur

Piroska Nijhof, voorzitter
Judith Oostendorp, penningmeester
Monique Nolte, secretaris
 

Het bestuur verricht haar taken zonder enige beloning.

 

 

 

Jaarrekening

Hier kunt u de DocStories jaarrekening inzien:

Jaarrekening 2022 (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting DocStories is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67339921. RSIN 856938750.

De Stichting is in bezit van de ANBI-status.

 

 

Beleidsplan 2022-2024

De Stichting werkt voor verwezenlijking van haar doelen nauw samen met Doclines (www.doclines.nl) en die samenwerking betreft momenteel twee concrete projecten waarbij -met een documentaire als 'aanjager'- online storytelling en impactcampagnes worden ontwikkeld die gericht zijn op 'het maken van verschil' in maatschappelijke vraagstukken, oftewel het wezenlijk verbeteren van de positie van kwetsbare groepen in de samenleving.

Voor de korte termijn -2022-2024- zijn in elk geval de volgende projecten relevant. Als vervolg op de succesvolle documentaire 'Het beste voor Kees' is recent verschenen een documentaire die het verdere losmakingsproces van Kees van zijn ouders laat zien, onder de titel 'Kees vliegt uit'. De documentaire, uitgezonden via RTL/Videoland, werd erg goed ontvangen. Momenteel vindt overleg plaats met partijen als HandicapNL om adequate impactcampagnes te ontwikkelen op het vlak van wonen, werken, onderwijs en welzijn voor mensen met autisme.

Het project dat reeds eerder 'live' ging, was NIKKI, dat in de aanjagende documentaire de 'coming of age' toont van Nikki vanaf haar 11e-12e levensjaar tot einde middelbare school met circa 16 jaar, medio 2020; de documentaire is najaar 2022 uitgekomen en te zien bij RTL/Videoland. Nikki is een zgn. KOPP/KOV-kind dat een moeder heeft met borderline persoonlijkheidsstoornis en een rondzwervende drugs-/alcoholverslaafde vader. In deze categorie bevinden zich in Nederland tenminste 577.500 kinderen, wier omstandigheden vaak nauwelijks onderkend worden door zorg en onderwijs, met als gevolg dat zo'n 65% van deze kinderen zelf als volwassene soortgelijke stoornissen ontwikkelt.

De documentaire NIKKI, uitgebracht door Doclines, is de aanjager van een geheel van online story telling activiteiten (m.n. op social media) en impactcampagnes, waarbij de Stichting metterdaad zorg draagt voor zowel financiering (via subsidies) als uitvoering (door personele inzet vanuit Doclines en samenwerkingen met partnerorganisaties) van redactionele werkzaamheden ten behoeve van de online story telling, als van ontwikkeling van een tweetal impactcampagnes.

De Stichting en Doclines ontvingen inmiddels daadwerkelijk subsidietoezeggingen uit diverse bronnen. Deze subsidies zijn verstrekt ter bekostiging van de volgende concrete impactcampagnes:

1) Blijkens onderzoek ontwikkelt 65% der KOPP/KOV-kinderen zelf een soortgelijke stoornis. Vaak kan het onderwijs een cruciale rol spelen bij adequate opvang en begeleiding van deze kinderen en daarmee het terugdringen van deze 65%. Wij ontwikkelen, tezamen met het Trimbos Instituut en Augeo, een eLearning die leerkrachten duidelijk moet maken hoe deze kinderen te identificeren en hoe hen daadwerkelijk te ondersteunen. Voor de eLearning wordt ook gebruik gemaakt van 'levensecht' filmmateriaal uit het (school-)leven van Nikki. Dit wordt begeleid door story telling onder redactionele vlag van Doclines, via bijvoorbeeld een facebookpagina van Meester Mark, de buitengewoon betrokken leerkracht van Nikki in groep 8, die uit de praktijk verhaalt over het belang van de rol van de leerkracht voor deze kinderen.

2) Een groot probleem in KOPP/KOV-gezinnen is het taboe er omheen en schaamte ervoor, terwijl de angst voor uithuisplaatsing van minderjarige kinderen vaak verhindert om naar professionele hulpverleners te gaan. In samenwerking met het Trimbos Instituut, de Eigen Kracht Centrale en Mind/fonds GGZ ontwikkelen wij werving en training van 180 vrijwilligers die het informele netwerk rondom KOPP/KVO-gezinnen gaan versterken, zo het gat vullend tussen 'geen hulp' en professionele hulpverleners.

De Stichting zal in de voor ons liggende periode verdere inspanningen verrichten om fondsen te verwerven ter bekostiging en uitbreiding van de voorgenomen en nieuw te ontwikkelen story telling activiteiten en impactcampagnes.

Tenslotte: het bestuur van de Stichting hecht groot belang aan de daadwerkelijke maatschappelijke impact van haar activiteiten en de verantwoording daarvan richting subsidieverstrekkers. Daarom wordt bij de uitvoering van activiteiten ook aandacht besteed aan de vaststelling van die impact en de meting van de ontwikkeling daarin.

Stichting DocStories

Hieronder treft u de gestandaardiseerde

ANBI-publicatie aan over het jaar 2022,

inclusief financiële rapportage.